23 December 2010

Chèo : Quạt Màn

Quạt Màn là một bài hát có nguồn gốc văn học từ “ Truyện Kiều” của đại thi hào Nguyễn Du. Bài hát này được sử dụng trong vở chèo “ Kiều” khi mà Kiều quạt màn cho Thúc Sinh ngủ. Bài hát này có tính chất êm ả, đằm thắm, tha thiết nhưng có chút ngậm ngùi, than vãn. Điệu hát này thường được dùng trong các cảnh yêu đương đằm thắm hay trong các cảnh sum họp lứa đôi. Nhưng cũng có thể dùng trong cảnh vui tưng bừng múa hát ca ngơi… Dùng cho dàn đồng ca và đơn ca đều được. Điệu hát này có cấu trúc gồm Thổ thân bài, Trổ nhắc lại 1, 2, 3, 4

Quạt Màn
trình bày : NSUT Thanh Bình

LỜI THƠ
                                                                                                                                             Trổ thân bài:
                        Quạt màn giải chiếu dắt tay lên nằm
                        Phù dung lấy muối thiếp tôi xoa chân.
            Trổ nhắc lại 1:
                        Lấy bát nước lã thanh tân vã đầu
                        Đôi tay thiếp nâng lấy bát nước thiếp tôi vã lên đầu
            Trổ nhắc lại 2:
                        Chờ cho đức anh chồng ngủ ngồi quạt hầu cho êm
                        Ban nửa đêm nâng lấy đức anh chàng lên
            Trổ nhắc lại 3:
                        Lại đặt đức anh chồng xuống hỏi có êm chăng là
                        Chén trà thang cháo đậu thiếp bưng ra
            Trổ nhắc lại 4:                        
                        Mời chàng xơi một bát gọi là của tôi
                        Thân chúng tôi phận gái thiếp tôi nuôi chồng.
Lời :  
Quạt màn thiếp í tôi / mà giải chiếu ì / i i / í i i ( xt2 ) ơi / i í dắt i / ì ì  tay í i / lên i nằm ơi / ới anh ơi í dung ì / dung / phù i dung ( xt2) dầu / mà lấy í / ơi i muối thời / thiếp i tôi / xoa / ì i chân ơi / ới anh ơi í dung ì / i dung / phù dung ( xt2 ) thời / mà lấy í / ơi ì muối thời / thiếp i tôi / xoa / ì i chân i / i ì i í / ì i (LK4)
Lấy bát này / bát nước lã ì / i i / í i i ( xt2 ) ơi / i í thanh i / ì ì tân i í i / em vã đầu ơi / ới anh ơi í tay í này / tay / thiếp tôi nâng ( xt2 ) thời / là bát i / ơi nước lã thời / thiếp i tôi / vã / lên / i đầu ơi / ới anh ơi í tay thời / tay / thiếp tôi nâng ( xt2 ) thời / là i bát i / ơi nước lã thời / này thiếp i tôi / vã lên / i ỉ đầu / i ì i ỉ / í i ì ( LK4)
Chờ cho là / anh chồng nghỉ ì / i i / í i i ( xt2 ) ơi / i i ngồi  i / í i i ỉ hầu hầu i / là một bên ơi / ới anh ơi í ban này / ban / nửa đêm ( xt2 ) thời / mà i nâng i / ới ì lấy thời / đức i anh / chồng ì i lên ơi / ới anh ơi í ban này / ban / nửa đêm ( xt2 ) thời / mà nâng i / ơi i lấy thời / đức i anh / chồng / ì i lên i / i ì i í / ì i i ( LK4 )
Đánh thức là / anh chồng dậy ì / i i / í i i ( xt2 ) ơi / i i có i / ì êm í i / chăng là ơi / ới anh ơi í thang này / thang / trà thang ( xt2 ) thời / là bát i / ới cháo đậu thời / này thiếp i tôi / dâng / ì i ra ơi / ới anh ơi í thang này / thang / trà thang ( xt2 ) thời / là bát ì / ơi cháo đậu thời / này thiếp i  tôi / dâng / ì i ra i / i ì i í / ì i i (LK4 )
Chàng sơi rồi / sơi một i bát ì / i i / í i i ( xt2 ) ơi / i í cho i / ì i qua í i / cơn rượu nồng ơi / ới anh ơi i công này / công / lênh í tôi ( xt2 ) dầu / mà này phận i / ơi ì gái thời / này thiếp i tôi / nuôi / i ỉ chồng ơi / ới anh ơi í công thời / công chứ / lênh tôi ( xt2 ) thời / mà này phận i / ơi ì gái thời / này thiếp i tôi / nuôi / i ỉ chồng ì / i ì i ỉ / í i ì

Nguồn : Bảo Hoàng ( MC )
Trình bày : Mantico's BLOG  

No comments:

Post a Comment

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia, bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa[2]. na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất bà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. Án Tất Điện Đô Mạn Đa Ra. Bạt Đà Dạ, Ta Bà Ha.
Trong dòng tranh dân gian Hàng Trống có một bức tranh vô cùng nổi tiếng trong loại tranh thờ đó là "Ông Hoàng cầm quân".Bức tranh đã miêu tả một vị thánh đại diện cho một hàng trong Tứ Phủ đó là các Ông Hoàng hay Quan Hoàng.Cũng như hàng Quan Lớn ,các Ông Hoàng cũng đều là những hoàng tử hay danh tướng có tài giúp dân giúp nước nên được nhân dân thờ phụng . Hàng Ông Hoàng gồm:

01- Ông Hoàng Cả ( Thượng Thiên )
02- Ông Hoàng Đôi Thượng Ngàn ( Người Nùng )
05- Ông Hoàng Bơ Bắc Quốc
06- Ông Hoàng Tư
07- Ông Hoàng Năm
08- Ông Hoàng Bảy ( Bảo Hà )
09- Ông Hoàng Bát

Tứ phủ Thánh Cô

Tứ Phủ Tiên Cô là một hàng gồm các cô tiên nàng theo hầu cận các Thánh Mẫu ,Chúa Mường ,Chầu Bà .Các Tiên Cô đều là những cô gái đoan trang ,gương liệt nữ ,cũng có công với giang sơn xã tắc nên được nhân dân suy tôn và lập đền thờ phụng .Tứ Phủ Tiên Cô gồm:
3 - Cô Tư Ỷ La
7 - Cô Bảy Kim Giao
10 - Cô Mười mỏ ba
11 - Cô bé Thượng ngàn ( cô bé Đông Cuông /Cô Bé Suối Ngang ( Hữu lũng ) / Cô bé Đèo Kẻng ( Thất Khê ) / Cô Bé Tân An ( Lào cai ) / Cô bé Cây xanh ( Bắc Giang ) / Cô bé Nguyệt hồ ( Bắc Giang ) / Cô bé Minh Lương ( Tuyên Quang ) / Cô bé Cây xanh ( Tuyên Quang ) / cô bé Thác Bờ ( hòa Bình ) / Cô bé Thoải phủ

Bánh Xưa ( Hà Nội )

Bánh Xưa ( Hà Nội )
Cung cấp Bánh khảo - bánh in huế truyền thống / 0965111991