26 January 2011

Dọn quán bán hàng ( Dân ca quan họ Bắc Ninh )
Dọn quán í ơ cũng có a bán hàng à là- chị rằng hai ơi hơ ơi i.
Nay bên a người về ề dọn quán nay á bán hàng hì ì…

Để tôi ớ là tôi - lá à khách lí tình tang - như luống tính lính tính tang như luống tình, tình cái nỗi đi qua đàng ì…Ấy mấy chơi hi i chơi là à như vào chơi - nói cái nỗi như duyên tình sao i khéo ớ ơ duyên sao khéo bén duyên - ớ ơ đôi ba người ơi - có cái quả như nưng hời - nưng ơ hỡi(~) đôi người nưng i i i…

Mỗi i người ì mỗi i chốn mỗi í nơi ì là - chị rằng ba a ơi i i i. Mỗi i người ì mỗi i chốn - mỗi í nơi i là một nơi i i i…Gặp ớ nhau (***)- là nhau - ta à a kết lí tình tang - như luống tính - lính tính tang ứ như luống tình - tình cái nỗi như ở đời hời ì - ấy í mấy nhau (***)- nhau là như với (vời) nhau (**)- Nói cái nỗi như duyên tình - sao i khéo ớ ơ duyên sao khéo bén duyên - ớ ơ đôi ba người ơi - có cái quả như nưng hời - nưng ơ hỡi(~) đôi người nưng i i i…

Cái con bên a dao cầu (?) à là- chị rằng tư (-) ư ơi hi i. Cái con bên a dao cầu hì ì ì…Người chỉ (?) lên trên trời hì ì ì…Chúng tôi thời vạch xuống đất - lí tình tang như luống tính - lính tính tang ứ như luống tình - tình cái nỗi như thề nguyền ì…Ấy hí í mấy nhau nhau là như với(vời) nhau - nói cái nỗi như duyên tình - sao i khéo ớ ơ duyên sao khéo bén duyên - ớ ơ đôi ba người ơi - có cái quả như nưng hời - nưng ơ hỡi (~) đôi người nưng i i i…
Đã lấy i thì lấy cho đến tận già à là - chị rằng năm ơi hi i i…Đã lấy i thì lấy cho đến tận già hà ì ì…Đừng dăm ố là dăm - ba à tháng lí tình tang - như luống tính lính tính tang ứ như luống tình, Tình cái nỗi như người ta a - ấy mấy chê hê ê-chê là à như cười chê - nói cái nỗi như duyên tình - sao i khéo ớ ơ duyên sao khéo bén duyên - ớ ơ đôi ba người ơi - có cái quả như nưng hời - nưng ơ hỡi (~) i í… đôi người nưng i i i i i i…/
Lời ca gốc:

Người về dọn quán bán hàng
Để tôi là khách qua đàng vào chơi
Mỗi người mỗi chốn mỗi nơi
Gặp nhau ta kết ở đời với nhau
Con dao cầu, người chỉ lên giời
Tôi vạch xuống đất thề nguyền với nhau
Đã lấy thời lấy tận già
Đừng dăm ba tháng cho người cười chê.

Trong các tài liệu nghiên cứu, ở bài này có một số nhận xét :

1. Bố cục các khúc trong bài không cân xứng: Khúc dài, khúc ngắn, lời gọi đối tượng "Chị tư ơi, chị năm ơi..." không nằm trong tất cả mọi khúc.

2. Sau câu "mỗi người mỗi chốn mỗi nơi", nhiều nghệ nhân ở Hiên Vân còn hát:

"Gặp nhau ta kết làm đôi vợ chồng
Ước gì nghười vợ tôi chồng
Người bế con gái tôi bồng con giai".

Còn Cụ Đức và Cuh Côn ở Xuân Ái hát:

"Gặp nhau ta quyết ở đời với nhau
Đôi tay người cầm đôi dao cầu
Chỉ trời vạch đất lấy nhau đến già".

3. Sau câu " Tôi vạc xuống đất thề nguyền với nhau" và trước câu "Đã lấy thời lấy tận già..." Theo cụ Lương và cụ Sĩ, đáng lẽ còn hai câu:

"Trên trời đã có Hoàng Thiên
Ở dưới hạ giới thề nguyền lấy nhau"

Quan Họ do phổ biến và học truyền khẩu, nên mỗi làng hát lại khác nhau do có thể sau khi học về họ quên và buộc phải sáng tạo ra cho đủ câu nên thành ra như vậy. Chứ nếu các cụ ngày xưa mà có thiết bị thu âm kỹ thuật số như bây giờ thì hẳn đã không có quá nhiều sự khác nhau trong cùng một câu hát giữa các làng đến vậy. Nhưng cũng nhờ đó mà tạo ra sự phong phú trong lời ca Quan Họ

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia, bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa[2]. na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất bà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. Án Tất Điện Đô Mạn Đa Ra. Bạt Đà Dạ, Ta Bà Ha.
Trong dòng tranh dân gian Hàng Trống có một bức tranh vô cùng nổi tiếng trong loại tranh thờ đó là "Ông Hoàng cầm quân".Bức tranh đã miêu tả một vị thánh đại diện cho một hàng trong Tứ Phủ đó là các Ông Hoàng hay Quan Hoàng.Cũng như hàng Quan Lớn ,các Ông Hoàng cũng đều là những hoàng tử hay danh tướng có tài giúp dân giúp nước nên được nhân dân thờ phụng . Hàng Ông Hoàng gồm:

01- Ông Hoàng Cả ( Thượng Thiên )
02- Ông Hoàng Đôi Thượng Ngàn ( Người Nùng )
05- Ông Hoàng Bơ Bắc Quốc
06- Ông Hoàng Tư
07- Ông Hoàng Năm
08- Ông Hoàng Bảy ( Bảo Hà )
09- Ông Hoàng Bát