25 March 2011

Lễ hầu Thánh tại Chầu Bát - Đồng Mỏ Chi Lăng


Ai về Đồng Mỏ Chi Lăng
        Viếng thăm Chầu Bát rồi sang Chầu Mười!
           IMG_4488.JPG
                  Xe ôm khấp khởi nói cười
       Lòng thành đường khó gấp mười cũng qua!
                 Mận trắng đào đỏ đơm hoa
           IMG_4512.JPG
       Đào phai thanh thoát kiêu sa hải đường
          IMG_4500.JPG
          IMG_4551.JPG
             Trình khăn trình giầu Mẫu thương
          IMG_4495.JPG
       Sở cầu như nguyện vẹn đường gia trung!
           IMG_4492.JPG
             Chầu Bát lộng lẫy các cung
           IMG_4497.JPG
           IMG_4520.JPG
           IMG_4519.JPG
           IMG_4518.JPG
     Đào dâng khấn nguyện khoe lung linh màu!
          IMG_4548.JPG
               Thanh bông quả thực sớ cầu
          IMG_4533.JPG
        Chắt chiu tinh túy tình sâu nghĩa đầy!
          IMG_4525.JPG
               Đồng Thầy hầu chứng tấu hay
           IMG_4555.JPG
           IMG_4562.JPG
      Con nhang đĩnh đạc rồng bay phượng chầu!
          IMG_4587.JPG
                Cung văn réo rắt bổng sâu
         Thăng hoa thoát xác các Chầu vui say!
               Chầu Năm xinh đẹp ngất ngây
          IMG_4599.JPG
        Chầu Lục...Chầu Bát chứng ngay cho Đồng
          IMG_4608.JPG
              Chầu Mười kho lẫm nhất công
          IMG_4602.JPG
         Vinh danh hiển đạt thật không hổ gì!
             Khăn chầu áo ngự uy nghi
     Các Quan Hoàng chứng...cầu gì cũng qua!
          IMG_4579.JPG
              Xin cho con được thuận đà
       Thỉnh "chú ngựa sắt" để mà vu vi!
              Cỗ Cô xinh đẹp nhất nhì
          IMG_4549.JPG
         Các Cô xiêm áo quạt thi vẻ "Kiều"
              Cô Đôi xinh đẹp mỹ miều
       Khăn thêu cô bán yếm điều cô mang
           IMG_4620.JPG
             Cô Bơ thanh thoát đò ngang
           IMG_4628.JPG
          Cô Sáu cô Chín rỡ ràng vẻ hoa
           IMG_4629.JPG
           Cô xinh cô đẹp nhất Tòa
          IMG_4633.JPG
       Bản Hội ngây ngất quạt hoa cô xòe!
          IMG_4640.JPG
           Cô Bé nhí nhảnh màu mè
          IMG_4644.JPG
       Gừng cay chanh ớt Cô khoe bày hàng
            Một Tòa lộng lẫy sơn trang
          IMG_4498.JPG
      Bản Hội sung sướng bạc vàng nào hơn?
             Dập đầu cúi lạy tạ ơn
     Cầu mong Phật độ muôn dân an bình!
          IMG_4531.JPG
           Có gốc có ngọn mưu sinh
    Chúng con hầu Thánh muôn hình tốt tươi!!!
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia, bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa[2]. na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất bà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. Án Tất Điện Đô Mạn Đa Ra. Bạt Đà Dạ, Ta Bà Ha.
Trong dòng tranh dân gian Hàng Trống có một bức tranh vô cùng nổi tiếng trong loại tranh thờ đó là "Ông Hoàng cầm quân".Bức tranh đã miêu tả một vị thánh đại diện cho một hàng trong Tứ Phủ đó là các Ông Hoàng hay Quan Hoàng.Cũng như hàng Quan Lớn ,các Ông Hoàng cũng đều là những hoàng tử hay danh tướng có tài giúp dân giúp nước nên được nhân dân thờ phụng . Hàng Ông Hoàng gồm:

01- Ông Hoàng Cả ( Thượng Thiên )
02- Ông Hoàng Đôi Thượng Ngàn ( Người Nùng )
05- Ông Hoàng Bơ Bắc Quốc
06- Ông Hoàng Tư
07- Ông Hoàng Năm
08- Ông Hoàng Bảy ( Bảo Hà )
09- Ông Hoàng Bát