12 March 2011

Vãn canh ( Chèo )VÃN CANH

Vãn canh” là một bài hát có tính chất nhớ nhung, buồn thảm, than thân trách phận… Được dùng trong các trường hợp bộc lộ tâm sự nhớ nhung người yêu chờ đợi và hi vọng hoặc là than thở cho hoàn cảnh tình không may mắn trong tình yêu trắc trở, nói lên tình yêu chung thủy một lòng chờ đợi. Dùng cho đơn ca hoặc đồng ca.
Bài hát có cấu trúc: Trổ mở đầu, trổ thân bài, trổ nhắc lại 1,2 và trổ kết
                                   
LỜI THƠ

Trổ mở đầu:
            Liều đi dẫu có gian nguy
            Cũng theo chồng  đâu có nài chi
Trổ thân bài:
            Trời ơi! Kìa gió thổi ngoài xa muôn lá rơi
            Xa nhìn ngoài khơi khiến xui nhớ bóng người
            Đi phương nào hỡi anh chồng tôi ơi
Trổ nhắc lại 1:
            Chốn phòng thu
            Em quyết khép cánh cố chờ mong anh
Trổ nhắc lại 2:
            Từ lâu mỏi mắt em chờ đợi
            Em đớn đau khi xa lìa nhau
            Chứa chan muôn nỗi sầu      
            Như gieo lòng biết bao nhiêu buồn đau
Trổ kết:
            Dù lầm than   
            Em đâu có quản phong  trần
            Ra đi lặn lội suối với trèo non         
            Đành cam lòng

KHI HÁT SẼ THÀNH

Liều đi i ì / dậu i i / í i gian nguy i / cũng í / theo i chồng ì / i i i đâu có / nài ì chi i / i ỉ / í i ì (LK4)

Ơi i / ới í  trời ơi i / kìa ì gió i i / thổi í / i xa trông muôn / lá i rơi (xt2) xa / xa ỉ nhìn ì / ì ngoài khơi / khiến sui i / nhớ bóng người ì / i i i  đi / phương í nào / hỡi / í anh / chồng tôi í ơi i / i i i ỉ / í i ì (LK4)

A / nay phòng ì / chốn / phòng thu i / em i quyết i / khép i  cánh i / cố i mong i / i / i chờ i / i i i mong / chờ ì anh i / i i i ỉ / í i ì (LK4)

Thôi đã i / đã / í từ lâu i / ì ì mỏi i / mắt i  em đây / chờ ì đợi i / i i i  em / đớn i  đau (xt2) khi / xa ỉ lìa ì / ì lìa nhau / chứa chan muôn / nỗi i sầu ì / i i i như / reo ỉ lòng / biết í  bao nhiêu / buồn ì đau i / i i i ỉ / í i ì (LK4)

A / nay i  dù i / dù / lầm ì than / em đâu / có í quản í / phong i trần ra  đi  lặn lội suối / với trèo  non đành cam i ì lòng


Vãn Canh - Trình bày NSUT Thanh Bình 

Vãn Canh - Trình bày NSUT Xuân Theo
Vãn Canh - Trình bày NSUT Thanh Hoài


Biên soạn : Bảo Hoàng 
Blog : mantico ( hatvan.tk )


Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia, bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa[2]. na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất bà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. Án Tất Điện Đô Mạn Đa Ra. Bạt Đà Dạ, Ta Bà Ha.
Trong dòng tranh dân gian Hàng Trống có một bức tranh vô cùng nổi tiếng trong loại tranh thờ đó là "Ông Hoàng cầm quân".Bức tranh đã miêu tả một vị thánh đại diện cho một hàng trong Tứ Phủ đó là các Ông Hoàng hay Quan Hoàng.Cũng như hàng Quan Lớn ,các Ông Hoàng cũng đều là những hoàng tử hay danh tướng có tài giúp dân giúp nước nên được nhân dân thờ phụng . Hàng Ông Hoàng gồm:

01- Ông Hoàng Cả ( Thượng Thiên )
02- Ông Hoàng Đôi Thượng Ngàn ( Người Nùng )
05- Ông Hoàng Bơ Bắc Quốc
06- Ông Hoàng Tư
07- Ông Hoàng Năm
08- Ông Hoàng Bảy ( Bảo Hà )
09- Ông Hoàng Bát