17 April 2011

Đường trường thu rồi

ĐƯỜNG TRƯỜNG THU RỒI

Đây là bài hát nằm trong hệ thống Đường Trường. Thường được dùng hát trước khi mở màn và gọi là “ Vở nước” . “ Đường trường thu rồi” là một bài hát có tính chất vui vẻ lạc quan, có khí thế tưng bừng của những ngày hội. Nội dung là ca ngợi cảnh đẹp quê hương, mùa xuân. Thường dùng cho đồng ca
Bài hát có cấu trúc: Vỉa, trổ thân bài, trổ nhắc lại 1,2

LỜI THƠ
Via:
Quân bất kiến Hoàng hà chi thủy thiên thượng lai
Bôn lưu đáo hải bất phục hồi
Trổ thân bài:
Thu rồi, xuân đương tới
Tuyết hội hè qua …
Thu rồi …
Trổ nhắc lại 1:
Nương tình đương tới, tiết xanh vàng
Tình duyên cô phấp phới xuân tiên
Trổ nhắc lại 2:
Đào ngọt khoe tươi
Cành cây dương liễu khoe mềm
Cây khô già khéo bên nẩy nhị
Cành trồi mọc trồi lên


Đường Trường Thu  Rồi
Trình bày : Nghệ sĩ ưu tú Thanh Bình 


Trình bày : Nghệ sĩ ưu tú Thanh Hải


KHI HÁT SẼ THÀNH

Vỉa: Quân bất kiến i í i i ì kiến í í hoàng i í i ỉ hà . Chi thủy í i thiên thượng i lai. Bôn lưu đáo i i đáo hải i í bất phục i í i ỉ ì hồi

Thu a rồi ì / ì xuân đương i / i đương tới i / i i i i / í i i ì (LK4)

A tiết i / í hội / mà hè qua i i i i / ì i ơi i / ới / i í thu i / i i i í / í i i ì / í i i ì / ì i a / ới i a (xt2) á / a a rồi / i ì i í / i í i i ì (LK4)

A bắc song í i i tình / tình đương tới í / i i i i / í i i ì a tiết í / xanh / i ỉ vàng này chứ tình duyên / cô / phấp phới í / ới a (xt2) a / à xuân / i i i ì / i ỉ ới i / ới i a / dậu mà xuân / í tiên / i i i ỉ / í i i ì (LK4)

A bắc cành ì bông / bông cây ì / dương ì liễu í i / i i i ới / ì í khoe i / i i i í / i i ì / í i i ì / ì i a / ơi í a / á / khoe i mềm ì / i ì i ỉ i / í i i ì ( LK4)
Ấy bắc đào ì / ngọt / khoe ì tươi i / cành / cây / dương / liễu / ới a (xt2) a / a khoe ì / i i ì ì / a / ới i a / ới / i í mềm song bên cây / khô í già / khéo í bên / nẩy í nhụy i / i i i í / i i ì / ỉ / í i i ì (LK4)

A bắc cành ì / chồi / mọc chồi lên / i i i / ì i i / ơi / i i ấm í / i i i i / i i ì / ì i a / ới a / á / a a chồi / nay / là bốn í / bốn / nức i phương i (xt2) a / á a a trời ì / ì i i i / í i ì

Bài viết  : Bảo Hoàng 
( Đang post nhạc  ..................................................)

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia, bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa[2]. na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất bà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. Án Tất Điện Đô Mạn Đa Ra. Bạt Đà Dạ, Ta Bà Ha.
Trong dòng tranh dân gian Hàng Trống có một bức tranh vô cùng nổi tiếng trong loại tranh thờ đó là "Ông Hoàng cầm quân".Bức tranh đã miêu tả một vị thánh đại diện cho một hàng trong Tứ Phủ đó là các Ông Hoàng hay Quan Hoàng.Cũng như hàng Quan Lớn ,các Ông Hoàng cũng đều là những hoàng tử hay danh tướng có tài giúp dân giúp nước nên được nhân dân thờ phụng . Hàng Ông Hoàng gồm:

01- Ông Hoàng Cả ( Thượng Thiên )
02- Ông Hoàng Đôi Thượng Ngàn ( Người Nùng )
05- Ông Hoàng Bơ Bắc Quốc
06- Ông Hoàng Tư
07- Ông Hoàng Năm
08- Ông Hoàng Bảy ( Bảo Hà )
09- Ông Hoàng Bát