06 April 2011

Xin lộc trên phủ Tây Hồ trong ngày kỵ của Mẫu

Sáng sớm lên mạng online anh Khởi ( Hải phòng ) đã PM hôm nay là tiệc mẫu Phủ Dầy em đã đi lễ chưa . Vì vô tâm nên cũng không nhớ hôm nay mồng 3/3 là ngày kỵ của Mẫu ở Phủ Dầy . Trong tâm lúc đó đã thấp thỏm vì không có điều kiện về Phủ Dầy lễ Mẫu  .   Không dám hứa là đi đâu nên chỉ biết lúc nào rảnh việc công ty thì ghé qua đền phủ nào đó vái vọng . Hơn 10h sáng thì chị DIệu Hoa gọi điện thoại  rủ lên ngay Phủ Tây Hồ  cùng chị , hôm nay lên phủ xin lộc mẫu . Lúc đó không còn tâm trạng ngồi lì ở công ty , được cái rõ may sếp giao việc cho ra ngoài  . Thế là vội vàng lên phủ ......... Gặp Diệu Hoa , chị Vân Nhị , Trường  trên phủ thấy vui vui  . Năm nay là năm đầu tiên  nhất tâm muốn xin lộc Mẫu  , nhờ Mẫu thương cho buổi offline 4  diễn ra thuận lợi . Trong Lòng thấy thanh thàn vì được lên Phủ lễ mẫu vào đúng ngày này    ( Lộc sau khi lễ phủ buổi sáng tại Phủ Tây Hồ ) 


  Hai thành phần hóng hớt nhất hội - Chị vân Nhị / Thái ( Tuyên Quang )


-  Chưa kịp chụp ảnh con lợn quay thì  đã bị đệ nhất đao  hạ thủ con lợn từ lúc nào 


-  Thành phần hóng hớt bên canh Diệu Hoa  


 Cùng chén nào 
Thành phần blog tham gia :   Vân Nhị / Diệu Hoa / Thái ( Tuyên Quang ) / bạn Vân Nhị / admin ( mantico ) 
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia, bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa[2]. na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất bà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. Án Tất Điện Đô Mạn Đa Ra. Bạt Đà Dạ, Ta Bà Ha.
Trong dòng tranh dân gian Hàng Trống có một bức tranh vô cùng nổi tiếng trong loại tranh thờ đó là "Ông Hoàng cầm quân".Bức tranh đã miêu tả một vị thánh đại diện cho một hàng trong Tứ Phủ đó là các Ông Hoàng hay Quan Hoàng.Cũng như hàng Quan Lớn ,các Ông Hoàng cũng đều là những hoàng tử hay danh tướng có tài giúp dân giúp nước nên được nhân dân thờ phụng . Hàng Ông Hoàng gồm:

01- Ông Hoàng Cả ( Thượng Thiên )
02- Ông Hoàng Đôi Thượng Ngàn ( Người Nùng )
05- Ông Hoàng Bơ Bắc Quốc
06- Ông Hoàng Tư
07- Ông Hoàng Năm
08- Ông Hoàng Bảy ( Bảo Hà )
09- Ông Hoàng Bát