DU XUÂN

“ Du Xuân” là làn điệu nằm trong hệ thống các làn điệu trữ tình. Được sử dụng trong vở chèo “ Kiều”. Bài hát có tính chất uyển chuyển , êm dịu, buồn man mác. Có thể dùng cho đơn ca hoặc đồng ca. Bài hát có hình thức Trổ mở đầu, Trổ thân bài và trổ nhắc lại

LỜI THƠ

Trổ mở đầu:
Một vầng cỏ áy bóng tà

Trổ thân bài:
Gió hiu hiu thổi một và bông lau
Cành trâm sẵn dắt mái đầu

Trổ nhắc lại:

Vạch da cây vịnh bốn câu ba vần
Kiều còn mê mẩn tâm thần

KHI HÁT SẼ THÀNH

Trổ mở đầu:
Cỏ i / áy / i / bóng ai ơi một / vài vùng (xt2) xong cỏ i / áy / i bóng / ì i i / i i i í / ì ì i (LK4)

Trổ thân bài:

Gió i / hiu / mà hiu thổi i ơi i / ới a để / một / ì và / bông í lau ai ơi cành / ì cuống ì châm (xt2) nay sẵn i / giắt i mái đầu ai ơi cành / ì cuống ì châm (xt2) nay sẵn i / giắt i mái / ì i đầu / i i i í / ì i i (LK4)

Trổ nhắc lại:
Nay vạch í / i da / mà cây vịnh i ới i / a để / bốn i câu / ba i vần ai ơi kiều / hãy còn (xt2) còn i / i mẩn / tâm thần ai ơi kiều / hãy còn (xt2) còn i / i mẩn / tâm / ì i thần / i i i í / ì i i

.................................................. ......................

Trích trong " Những làn điệu hát chèo " của NSUT Thanh Bình