01 July 2012

Bài thơ về Tứ phủ : MẪU DẬY HỌ PHẠM

Tác giả : Phạm Văn Hiển 

Họ Phạm nghe lệnh Mẹ truyền
Dắt con đi đến đẻ chuyên tâm làm
Tâm con bối rối ngổn ngang
Việc đời việc Thánh con làm sao đây.
Bệnh tật nó thường quấy rầy
Làm con thối trí dầu đầy hoài nghi
Mẹ thương dẫn dắt con đi
Tìm đường khai sáng đường đi cứu đời.
Nhân từ sẵn có trong người
Chữ tâm chữ đức sáng ngời như gương
Mẹ thương cuộc sống đời thường
Vất vả lăn lộn thương trường nhiều khi.
Tính con cũng rất hiếu kỳ
Mắt nhìn tay thấy chân đi tỏ tường
Có lúc con lại làm gương
Vạch đường dẫn lối đưa đường chúng sinh.
Tâm linh là chỗ chân tình
Giám bỏ cái xấu hiển linh tỏ tường
Từ nay con phải làm gương
Trau dồi tâm trí dẫn đường chúng sinh.
Tu luyện Mẹ sẽ hiển linh
Hít đều thở nhẹ thấu tình thế gian
Luyện tập thì phải gian nan
Tập sao cho trí cho gan vững bền.
Tập sao cho đứng thẳng lên
Giải thân hết nghiệp xứng tên mẹ truyền
Đẻ ra con đã có duyên
Được mẹ truyền bảo đặt liền Hiển linh.
Nửa đời con thấy chênh vênh
Thuyền chưa cập bến lênh đênh giữa dòng
Sang năm con khỏi ngóng trông
Mẹ dắt con khỏi lông bông đợi chờ.
Việc dương con thấy bất ngờ
Việc con chờ đợi đến giờ thành công
Mẹ mong con hiểu cho thông
Mỗi người căn số đừng mong ai tường.
Yên tâm mẹ sẽ làm gương
Hào quang Mẹ chiếu thẳng đường con đi
Thiên Đình đã chấm đã ghi
Cử thầy dẫn dắt đường đi không lầm.
Thầy con ở lại trong tâm
Muốn hỏi muốn xét phát thầm thầy nghe
Cứng lên đừng có e dè
Mẹ Thiên ở cạnh đừng e ngại ngùng.
Vài lời Mẹ bảo tương phùng
Cho con vững trí hào hùng bước chân
Từ nay con lấy cái tâm
Trụ xoay ngang dọc cái thân an nhàn.

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia, bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa[2]. na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất bà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. Án Tất Điện Đô Mạn Đa Ra. Bạt Đà Dạ, Ta Bà Ha.
Trong dòng tranh dân gian Hàng Trống có một bức tranh vô cùng nổi tiếng trong loại tranh thờ đó là "Ông Hoàng cầm quân".Bức tranh đã miêu tả một vị thánh đại diện cho một hàng trong Tứ Phủ đó là các Ông Hoàng hay Quan Hoàng.Cũng như hàng Quan Lớn ,các Ông Hoàng cũng đều là những hoàng tử hay danh tướng có tài giúp dân giúp nước nên được nhân dân thờ phụng . Hàng Ông Hoàng gồm:

01- Ông Hoàng Cả ( Thượng Thiên )
02- Ông Hoàng Đôi Thượng Ngàn ( Người Nùng )
05- Ông Hoàng Bơ Bắc Quốc
06- Ông Hoàng Tư
07- Ông Hoàng Năm
08- Ông Hoàng Bảy ( Bảo Hà )
09- Ông Hoàng Bát