01 July 2012

Trình tự các giá hầu trong 1 vấn hầu đồng tứ phủTrình tự các giá trong một vấn hầu

1.Thỉnh Tam Tòa Quốc Mẫu

2 .Nhà Trần

- Đức Ông Trần Triều hiển thánh Nhân Võ Hưng Đạo Đại Vương

- Tứ vị Vương Tử

-Hưng Vũ Vương

-Hưng Hiến Vương

-Hưng Nhượng Vương

-Hưng Trí Vương

-Vương Cô Đệ Nhị

-Quyên Thanh Công Chúa

- Đại Hoàng Công Chúa

- Vương Tể Phạm Ngũ Lão

-  Đức Ông Tả Hữu

- Ông Yết Kiêu

-Ông Dã Tượng

- Cô Bé Cửa Suốt

- Cậu Bé Cửa Đông

3. Hội đồng Chúa

* Tam Vị Chúa Mường(Tam Tòa Chúa Bói)

- Chúa Tây Thiên Đệ Nhất

- Chúa Nguyệt Hồ Đệ Nhị

- Chúa Lâm Thao Đệ Tam

* Chúa Thác Bờ

* Chúa Long Giao

* Chúa Cà Fê

* Chúa Năm Phương

*Chúa Mọi

4. Ngũ Vị Tôn Ông

- Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên

- Quan Lớn Đệ Nhị Giám Sát

- Quan Lớn Đệ Tam Thoải Phủ

- Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai

- Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh

* Quan Điều Thất

* Quan Triệu Tường

5. Thập Nhị Chầu bà

- Chầu Đệ Nhất

- Chầu Đệ Nhị

- Chầu Đệ Tam

-Chầu Đệ Tứ

- Chầu Năm Suối Lân

-Chầu Lục Cung Nương

- Chầu Bảy Kim Giao

- Chầu Bát Nàn Tiên La

- Chầu Cửu Tỉnh Sòng Sơn

- Chầu Mười Đồng Mỏ

- Chầu Bé Bắc Lệ

6. Tứ Phủ Ông Hoàng

- Ông Hoàng Cả Quận Vân

-Ông Hoàng Đôi Người Mán

-Ông Hoàng Bơ Thoải Cung

- Ông Hoàng Tư

- Ông Hoàng Năm

- Ông Hoàng Lục Thanh Hà

- Ông Hoàng Bảy Bảo Hà

- Ông Hoàng Bát Quốc (Quan Bắc Quốc)

- Ông Hoàng Chín Cờn Môn

- Ông Hoàng Mười Nghệ An

7. Tứ Phủ Tiên Cô

- Cô Cả Thượng Thiên
- Cô Đôi Thượng Ngàn
- Cô Bơ Bông
- Cô Bơ Tây Hồ
- Cô Tư Ỷ La
- Cô Năm Suối Lân
- Cô Sáu Lục Cung
- Cô Bảy Kim Giao
- Cô Tám Đồi Chè
- Cô Chín Thượng Ngàn
- Cô Chín Giếng (Cô Chín Sòng)
-Cô Mười Mỏ Ba
-Cô Bé Đông Cuông
- Cô Bé Tân An
-Cô Bé Núi Dùm
- Cô Bé Minh Lương
- Cô Bé Mỏ Than
-Cô Bé Suối Ngang
-Cô Bé Thác Bờ
- Cô Bé Bản Đền
- Cô Đôi Cam Đường

8.Tứ Phủ Thánh Cậu

- Cậu Hoàng Cả Phủ Giầy

- Cậu Hoàng Cả Sòng Sơn

- Cậu Hoàng Đôi

- Cậu Hoàng Bơ

-Cậu Hoàng Tư

-Cậu Hoàng Năm

- Cậu Hoàng Bé Đồi Ngang

- Cậu Bén Bản Đền

9. Quan Hạ Ban

- Hoàng Hổ Thần Tướng

-Thanh Hổ Thần Tướng

-Xích Hổ thần Tướng

-Bạch Hổ Thần Tướng

-Hắc Hổ Thần Tướng

-Thanh Xà Đại Tướng

-Bạch Xà Đại Tướng
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia, bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa[2]. na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất bà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. Án Tất Điện Đô Mạn Đa Ra. Bạt Đà Dạ, Ta Bà Ha.
Trong dòng tranh dân gian Hàng Trống có một bức tranh vô cùng nổi tiếng trong loại tranh thờ đó là "Ông Hoàng cầm quân".Bức tranh đã miêu tả một vị thánh đại diện cho một hàng trong Tứ Phủ đó là các Ông Hoàng hay Quan Hoàng.Cũng như hàng Quan Lớn ,các Ông Hoàng cũng đều là những hoàng tử hay danh tướng có tài giúp dân giúp nước nên được nhân dân thờ phụng . Hàng Ông Hoàng gồm:

01- Ông Hoàng Cả ( Thượng Thiên )
02- Ông Hoàng Đôi Thượng Ngàn ( Người Nùng )
05- Ông Hoàng Bơ Bắc Quốc
06- Ông Hoàng Tư
07- Ông Hoàng Năm
08- Ông Hoàng Bảy ( Bảo Hà )
09- Ông Hoàng Bát