06 January 2011

Dương Xuân ( chèo / sưu tầm : Bảo Hoàng )
“ Dương Xuân” là một bài hát có tính chất vui tươi, dịu dàng thiết tha tâm
 tình. Nó thường dùng cho những đoạn ca ngợi cảnh đẹp, đơn ca hay đồng ca đều được. Nhưng đơn ca tốt hơn vì nó mang tính chất tâm tình nhiều hơn là ào ạt. Bài hát có cấu trúc là Trổ mở đầu, trổ thân bài và trổ nhắc lại
“ Dương Xuân” có nghĩa là mùa xuân tươi đẹp. Bài hát có nguồn gốc văn học là Dân ca quan họ Bắc Ninh:

                                                Ta yêu hoa ta phải biết mầu hoa
                        Sói, lan thơm ngát hoa trà, hoa mai
                        Đào kia chưa thắm đã phai
                        Thoang thoảng hoa nhài mà lại thơm lâu
                        Xin chàng đừng phụ hoa ngâu
                        Tham nơi phú quý đi cầu mẫu đơn
                        Du chàng trăm giận nghìn hờn
( Bài Thăm thứ hoa nở cả trên cành – Dân ca Quan họ Bắc Ninh)
                                   
LỜI THƠ

Trổ mở đầu:
            Hoa thơm bướm lượn chập chờn bướm bay.
Trổ thân bài:
            ( ta có) yêu cây vun xới cho cây
            Lá xanh lá tốt càng ngày càng xanh
Trổ nhắc lại:
            Ta yêu hoa phải biết mầu hoa
            Sói, lan thơm ngát, hoa trà thơm lâu

KHI HÁT SẼ THÀNH

Bông hoa thơm con bướm í i / nó i dạo ì / con bướm í i / nó i liệng i / dạo liệng thời đua / nhau chập chờn ì / chập chờn thời con bướm nó đang / i ì bay i / i ì i í / ì i i (LK4)

Dậu / mà tình ta có / mấy yêu cây i / ơi í ta i / ta vun i / sới này qua lối / i nọ / mà cho cây i / lá í i / ơi í xanh i / ới i tình dậu / mà tình xanh i / lá xanh rồi / ra lá tốt í i / ơi chút cũng í i / càng / ngày ai ơi càng / ì ngày / nó càng / ì i tươi i / i ì i í / ì i i  (LK4)

Dậu / mà tình ta có / mấy yêu hoa i / ơi í ta i / ta phải / i biết này qua lới / i nọ / biết mầu hoa i / sói í i / ơi í lan i / ới i tình dậu / mà tình lan i / sói lan là / nay thơm ngát í i / ơi chút cũng í i / càng / ngày ai ơi càng / ì ngày / nó càng / ì i thơm i / i ì i í / ì i i

Chèo : DƯƠNG XUÂN

Trình bày : NSUT Thanh Bình 

Trình bày : Thu Huyền 

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia, bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa[2]. na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất bà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. Án Tất Điện Đô Mạn Đa Ra. Bạt Đà Dạ, Ta Bà Ha.
Trong dòng tranh dân gian Hàng Trống có một bức tranh vô cùng nổi tiếng trong loại tranh thờ đó là "Ông Hoàng cầm quân".Bức tranh đã miêu tả một vị thánh đại diện cho một hàng trong Tứ Phủ đó là các Ông Hoàng hay Quan Hoàng.Cũng như hàng Quan Lớn ,các Ông Hoàng cũng đều là những hoàng tử hay danh tướng có tài giúp dân giúp nước nên được nhân dân thờ phụng . Hàng Ông Hoàng gồm:

01- Ông Hoàng Cả ( Thượng Thiên )
02- Ông Hoàng Đôi Thượng Ngàn ( Người Nùng )
05- Ông Hoàng Bơ Bắc Quốc
06- Ông Hoàng Tư
07- Ông Hoàng Năm
08- Ông Hoàng Bảy ( Bảo Hà )
09- Ông Hoàng Bát