30 November 2010

Chinh phụ ( chèo - NSUT Thanh Bình )
CHINH PHỤ
Thể thơ : 7 từ nói sử Việt Nam
Hình thức : vỉa - trổ thân bài - trổ nhắc lại
Tính chất : buồn da diết - thuộc loại chuyên dùng 


KHI HÁT SẼ THÀNH
Vỉa : Thiết thân i bất tưởng í i vi chình ì phụ ì quân thân i í khơi học i vi vương í i tôn
I : Tu du í trung ì hề ì / đối i / í diện i / khoảnh i / i ỉ khắc í / lý i i hề / phân ì trình ì / phân trình hề / hà lương i ơi i ới í i / lang quân ơi i / thiếp nhớ i / i í chàng ì / a nhất tình hề / lang quân ơi ới xong bên hỡi i / i í chàng ì / i i i ỉ / í i ì ( LK4 )
II: Kỳ ì / xa / tương ứng i / i í quân i / lâm ì tái í / dương i liễu / na í chi i / thiếp nay i / đoạn i trường ì / bằng í hề ì / hề lang quân i ơi i ới í i / lang quân ơi i / thiếp nhớ i / i í chàng ì / a nhất tình hề / lang quân ơi ới xong bên hỡi i / i í chàng ì / i i i ỉ / í i ì ( LK 4 )
III: Khứ i khứ / lạc i mai i / i í thanh i / tiệm i viễn i / hành / hành / chinh ỉ bái í / sắc i í hà / ì i mang i / bằng i hề ì / hề ì lang quân i ơi i ới í i / lang quân ơi i / thiếp nhớ i / i í chàng ì / a nhất tình ì hề / lang quân ơi ới xong bên hỡi i / i í chàng ì / i i i ỉ / í i ì (LK4)
IV: Vọng ì / vân / khứ hề ì / i í lang i / biệt i thiếp í / vọng ì sơn / quy ì hề ì / thiếp tự ỉ / ì i lang i / bằng i hề ì / hề i lang quân i ơi i ới í i / lang quân ơi i / thiếp nhớ i / i í chàng ì / a nhất tình hề / lang quân ơi ới xong bên hỡi i / i í chàng ì / i i i ỉ / í i
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia, bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa[2]. na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất bà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. Án Tất Điện Đô Mạn Đa Ra. Bạt Đà Dạ, Ta Bà Ha.
Trong dòng tranh dân gian Hàng Trống có một bức tranh vô cùng nổi tiếng trong loại tranh thờ đó là "Ông Hoàng cầm quân".Bức tranh đã miêu tả một vị thánh đại diện cho một hàng trong Tứ Phủ đó là các Ông Hoàng hay Quan Hoàng.Cũng như hàng Quan Lớn ,các Ông Hoàng cũng đều là những hoàng tử hay danh tướng có tài giúp dân giúp nước nên được nhân dân thờ phụng . Hàng Ông Hoàng gồm:

01- Ông Hoàng Cả ( Thượng Thiên )
02- Ông Hoàng Đôi Thượng Ngàn ( Người Nùng )
05- Ông Hoàng Bơ Bắc Quốc
06- Ông Hoàng Tư
07- Ông Hoàng Năm
08- Ông Hoàng Bảy ( Bảo Hà )
09- Ông Hoàng Bát