03 December 2010

Cậu bé - Hát văn ( Văn Chương )
Hát văn : Cậu bé 
Trình bày : Nghệ sỹ ưu tú  Văn Chương

THÁNG TÁM HỘI CHA TỤC TRUYỀN THÁNG TÁM HỘI CHA THÁNG 3 HỘI MẸ GẦN XA NỨC LÒNG

Giục ngựa qua sông cậu bé hoàng giục ngựa qua sông. Hèo hoa cậu vác thương đồng cậu phải theo. Mấy núi cũng chèo thương đồng mấy núi cậu cũng trèo mấy sông cũng lội mấy đèo cậu cũng qua. Niệm chữ di đà tâm tâm niệm chữ di đà vào chùa non nước trẩy hoa cậu đem về

Nhất bái cậu bái Thượng Thiên ( hưng )
Nhị bái cậu bái Thượng Ngàn ( hưng )
Tam bái cậu bái Thoải Phủ ( hưng )
Tứ bái cậu bái Công Đồng Tứ Phủ ( hưng )
Bính thân cậu lễ tất ( hưng )

Nào là lưu thuỷ đào hoa hỏi cô chuốc rượu nay đà nơi đâu ô mấy đề tay tiên chuốc chén rượu đào nhất tuần sơ dâng lên bệ ngọc dâng lên để kính mẫu các cô mới quyên mời là mời rước cậu bé hoàng sơi  các cô quyên mời rước cậu bé hoàng sơi. Bắt để tay tiên chuốc chén rượu mời nhất tuần sơ nhị t uần a dâng lên bệ ngọc dâng lên để kính mẫu ác cô mới quyên mời là mời rước cậu bé hoàng sơi  các cô quyên mời rước cậu bé hoàng sơi. Nhất tuần sơ nhị tuần a đến tam tuần chung dâng lên để kính mẫu các cô mới quyên mời là mời rước cậu bé hoàng sơi  các cô quyên mời rước cậu bé hoàng sơi
Vậy có thơ rằng cậu bé hoàng nhặt lá ném hươu khi cậu lôi qua suối nhặt quả thiều biêu ném con gà rừng

mantico's BLOG
Hình ảnh ( o1 ) 
Thanh Đồng : Lương quang Dũng 
Bản đền : Chúa Năm Phương bản cảnh 
Giá : Cậu bé bản Đền

No comments:

Post a Comment

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia, bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa[2]. na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất bà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. Án Tất Điện Đô Mạn Đa Ra. Bạt Đà Dạ, Ta Bà Ha.
Trong dòng tranh dân gian Hàng Trống có một bức tranh vô cùng nổi tiếng trong loại tranh thờ đó là "Ông Hoàng cầm quân".Bức tranh đã miêu tả một vị thánh đại diện cho một hàng trong Tứ Phủ đó là các Ông Hoàng hay Quan Hoàng.Cũng như hàng Quan Lớn ,các Ông Hoàng cũng đều là những hoàng tử hay danh tướng có tài giúp dân giúp nước nên được nhân dân thờ phụng . Hàng Ông Hoàng gồm:

01- Ông Hoàng Cả ( Thượng Thiên )
02- Ông Hoàng Đôi Thượng Ngàn ( Người Nùng )
05- Ông Hoàng Bơ Bắc Quốc
06- Ông Hoàng Tư
07- Ông Hoàng Năm
08- Ông Hoàng Bảy ( Bảo Hà )
09- Ông Hoàng Bát

Tứ phủ Thánh Cô

Tứ Phủ Tiên Cô là một hàng gồm các cô tiên nàng theo hầu cận các Thánh Mẫu ,Chúa Mường ,Chầu Bà .Các Tiên Cô đều là những cô gái đoan trang ,gương liệt nữ ,cũng có công với giang sơn xã tắc nên được nhân dân suy tôn và lập đền thờ phụng .Tứ Phủ Tiên Cô gồm:
3 - Cô Tư Ỷ La
7 - Cô Bảy Kim Giao
10 - Cô Mười mỏ ba
11 - Cô bé Thượng ngàn ( cô bé Đông Cuông /Cô Bé Suối Ngang ( Hữu lũng ) / Cô bé Đèo Kẻng ( Thất Khê ) / Cô Bé Tân An ( Lào cai ) / Cô bé Cây xanh ( Bắc Giang ) / Cô bé Nguyệt hồ ( Bắc Giang ) / Cô bé Minh Lương ( Tuyên Quang ) / Cô bé Cây xanh ( Tuyên Quang ) / cô bé Thác Bờ ( hòa Bình ) / Cô bé Thoải phủ

Bánh Xưa ( Hà Nội )

Bánh Xưa ( Hà Nội )
Cung cấp Bánh khảo - bánh in huế truyền thống / 0965111991