03 December 2010

Con nhện giăng mùng ( Chèo )

Con nhện giăng mùng là bài hát nằm ngoài tích trò bắt nguồn từ điệu con nhện giăng mùng trong quan họ. Bài hát có tính chất than vãn oán trách nhớ nhung trìu mến về những kỷ niệm cũ, trữ tình đằm thắm sâu lắng. Làn điệu này được sử dụng trong hoàn cảnh thể hiện nhớ thương hoặc than thân trách phận nhung không buồn rầu. Bài này cũng có thể dùng để bầy tỏ tình cảm yêu đương nếu hát với tiết tấu nhanh hơn một chút


Lời thơ :
Ai xui con nhện giăng mùng 
Đêm  năm trống canh một mình thiếp tôi chịu lạnh lùng cả năm 
Anh chẳng hổ ra về , thiếp vẫn hỏi thăm 
Ai đem nguwoif ngọc thung thăng chốn này 
Anh chẳng hổ ra về , cởi áo để lại đây
Áo thời thiếp mặc gối mây đợi chờ 
Anh chẳng hổ ra về,

Con nhện Giăng mùng
Trình bày : NSUT Minh Thu 


Trình bày : NSUT Minh Kết

Trình bày : NSUT Thanh Hải 
-----------------------------------------------------------------------------------------


Con Nhện Giăng Mùng 
( Lời Chèo )
Vỉa : Chàng về áo để lại đây,
 áo thời thiếp mặc gối mây thiếp đợi chờ

Ai xui con nhện nó mấy giăng í í mùng, 
đêm năm trống í canh một mình thiếp tôi chịu hỡi chàng chàng ơi. 
Đêm năm trống í canh một mình thiếp tôi chịu mà để lạnh lùng, 
lạnh lùng suốt cả năm anh ơi anh chàng hồ ra về.
 xong thiếp i ì vẫn thăm hỏi i thăm anh ơi anh chàng hồ ra về, 
xong thiếp i ì vẫn thăm hỏi ì ì thăm i i ì i i í i ì.

Ai đem cái í con người ngọc hỡi chàng chàng ơi, 
ai đem cái í con người ngọc mà để thung thăng thung í thăng nay chốn này 
anh ơi anh chàng hồ ra về, 
xong cởi tấm ì áo để lại đây anh ơi anh chàng hồ ra về, 
xong cởi tấm ì áo để lại ì i đây i i ì i i í i ì.

Cái tấm áo này thiếp tôi quyết mặc hỡi chàng chàng ơi, 
cái tấm áo này thiếp tôi quyết mặc mà để gối mây, gối mây đợi chờ, 
anh ơi anh chàng hồ ra về, 
xong vách i ì phấn thơ đề ì i thơ anh ơi anh chàng hồ ra về, 
xong vách i phấn thơ đề ì i thơ i i ì i i í i ì.

bài viêt  : Bảo Hoàng

No comments:

Post a Comment

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia, bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa[2]. na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất bà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. Án Tất Điện Đô Mạn Đa Ra. Bạt Đà Dạ, Ta Bà Ha.
Trong dòng tranh dân gian Hàng Trống có một bức tranh vô cùng nổi tiếng trong loại tranh thờ đó là "Ông Hoàng cầm quân".Bức tranh đã miêu tả một vị thánh đại diện cho một hàng trong Tứ Phủ đó là các Ông Hoàng hay Quan Hoàng.Cũng như hàng Quan Lớn ,các Ông Hoàng cũng đều là những hoàng tử hay danh tướng có tài giúp dân giúp nước nên được nhân dân thờ phụng . Hàng Ông Hoàng gồm:

01- Ông Hoàng Cả ( Thượng Thiên )
02- Ông Hoàng Đôi Thượng Ngàn ( Người Nùng )
05- Ông Hoàng Bơ Bắc Quốc
06- Ông Hoàng Tư
07- Ông Hoàng Năm
08- Ông Hoàng Bảy ( Bảo Hà )
09- Ông Hoàng Bát

Tứ phủ Thánh Cô

Tứ Phủ Tiên Cô là một hàng gồm các cô tiên nàng theo hầu cận các Thánh Mẫu ,Chúa Mường ,Chầu Bà .Các Tiên Cô đều là những cô gái đoan trang ,gương liệt nữ ,cũng có công với giang sơn xã tắc nên được nhân dân suy tôn và lập đền thờ phụng .Tứ Phủ Tiên Cô gồm:
3 - Cô Tư Ỷ La
7 - Cô Bảy Kim Giao
10 - Cô Mười mỏ ba
11 - Cô bé Thượng ngàn ( cô bé Đông Cuông /Cô Bé Suối Ngang ( Hữu lũng ) / Cô bé Đèo Kẻng ( Thất Khê ) / Cô Bé Tân An ( Lào cai ) / Cô bé Cây xanh ( Bắc Giang ) / Cô bé Nguyệt hồ ( Bắc Giang ) / Cô bé Minh Lương ( Tuyên Quang ) / Cô bé Cây xanh ( Tuyên Quang ) / cô bé Thác Bờ ( hòa Bình ) / Cô bé Thoải phủ

Bánh Xưa ( Hà Nội )

Bánh Xưa ( Hà Nội )
Cung cấp Bánh khảo - bánh in huế truyền thống / 0965111991