01 December 2010

Vốn liếng tôi có ba mươi đồng ( Quan họ )

VỐN LIẾNG TÔI CÓ BA MƯƠI ĐỒNG

Quan Họ Bắc ninh lời cổ

Vốn rằng liếng ì tôi i có ba á ha mươi đồng là có bốn í mươi đồng chứ nửa à thì nuôi í bạn nửa á thì dành nuôi í tôi i chị rằng hai í ơi i .
Chị rằng hai ì ơi tôi í hỏi có đôi ba người là đôi ba á ha người ơi ớ hơi ì tiền tôi í vẫn có a còn tiền mua ớ bút ơ ớ nghiên mua bút mua nghiên i. Mua mực là có bê...ế..ên là rằng giấy i ớ chút cũng rằng mua à yên í ơ yên con ngựa à hồng là chị rằng ba á ơi i.
Chị rằng ba à ơi tôi í hỏi có đôi ba người là đôi ba á ha người ơi ớ hơi ì tiền tôi í vẫn có a còn tiền mua ớ lọ ơ ớ huê mua cái lọ nước huê. Mua bánh là có bê...ế..ên xà phòng quế í ơ chút cũng rằng mua à chai í ơ chai nay dầu à dừa là chị rằng tư ứ hơi... i

Chị rằng tư ừ ơi tôi í hỏi có đôi ba người là đôi ba á ha người ơi ớ hơ ì tiền tôi í vẫn có a còn tiền mua á cái ơ ớ vôi mua cái ống vôi hi i. Kéo bộ là có bê...ế..ên dây xạ tích í ơ chút cũng rằng mua à đôi í ơ đôi nay khuyên à vàng là chị rằng năm í ơi hơ...i
Chị rằng năm ì ơi tôi í hỏi có đôi ba người là đôi ba á ha người ơi ớ hơ i tiền tôi i vẫn có a còn tiền mua cái áo ớ ớ bông mua cái áo mền bông i. Trong lót là có bê...ế..ên là nhiễu tím í ơ chút cũng rằng nền à nhung í ơ nhung tôi phủ à ngoài là chị rằng sáu í ơi hơ...i.
Chị rằng sáu ì ơi tôi í hỏi có đôi ba người là đôi ba á ha người ơi ớ hơ i tiền tôi i vẫn có a còn tiền sắm cái nón ơ ớ thao sắm cái nón quai thao i. Thao chiên là có bê...ế..ên là bịt bạc í ơ chút cũng có a buộc vào là buộc vào càng thêm í xinh i. Chị rằng sáu í ơi hơ... i...
Chị rằng sáu ì ơi tôi í hỏi có đôi ba người là đôi ba á ha người ơi ớ hơ i tiền tôi i vẫn có a còn tiền nuôi í bạn ớ....nửa a thì ...dành nuôi ....í ...tôi i..
Trình bày :  Thu Hồng
Lời thơ : 

Vốn liếng tôi có ba mươi đồng

nửa thì nuôi bạn nửa thì nuôi tôi

Còn tiền mua bút mua nghiên

Mua mực sắm giấy mua yên ngựa hồng
Còn tiền mua lọ nước huê
Mua xà phòng quế mua chai dầu dừa
Còn tiền mua cái ống vôi
Kéo bộ xà tích mua đôi khuyên vàng
Còn tiền mua cái áo bông
Trong lót nhiễu tím nền nhung phủ ngoài
Còn tiền sắm nón quai thao
Thao chiên bịt bạn buộc vào càng xinh
Còn tiền nuôi bạn nuôi tôi...

No comments:

Post a Comment

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia, bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa[2]. na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất bà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. Án Tất Điện Đô Mạn Đa Ra. Bạt Đà Dạ, Ta Bà Ha.
Trong dòng tranh dân gian Hàng Trống có một bức tranh vô cùng nổi tiếng trong loại tranh thờ đó là "Ông Hoàng cầm quân".Bức tranh đã miêu tả một vị thánh đại diện cho một hàng trong Tứ Phủ đó là các Ông Hoàng hay Quan Hoàng.Cũng như hàng Quan Lớn ,các Ông Hoàng cũng đều là những hoàng tử hay danh tướng có tài giúp dân giúp nước nên được nhân dân thờ phụng . Hàng Ông Hoàng gồm:

01- Ông Hoàng Cả ( Thượng Thiên )
02- Ông Hoàng Đôi Thượng Ngàn ( Người Nùng )
05- Ông Hoàng Bơ Bắc Quốc
06- Ông Hoàng Tư
07- Ông Hoàng Năm
08- Ông Hoàng Bảy ( Bảo Hà )
09- Ông Hoàng Bát

Tứ phủ Thánh Cô

Tứ Phủ Tiên Cô là một hàng gồm các cô tiên nàng theo hầu cận các Thánh Mẫu ,Chúa Mường ,Chầu Bà .Các Tiên Cô đều là những cô gái đoan trang ,gương liệt nữ ,cũng có công với giang sơn xã tắc nên được nhân dân suy tôn và lập đền thờ phụng .Tứ Phủ Tiên Cô gồm:
3 - Cô Tư Ỷ La
7 - Cô Bảy Kim Giao
10 - Cô Mười mỏ ba
11 - Cô bé Thượng ngàn ( cô bé Đông Cuông /Cô Bé Suối Ngang ( Hữu lũng ) / Cô bé Đèo Kẻng ( Thất Khê ) / Cô Bé Tân An ( Lào cai ) / Cô bé Cây xanh ( Bắc Giang ) / Cô bé Nguyệt hồ ( Bắc Giang ) / Cô bé Minh Lương ( Tuyên Quang ) / Cô bé Cây xanh ( Tuyên Quang ) / cô bé Thác Bờ ( hòa Bình ) / Cô bé Thoải phủ

Bánh Xưa ( Hà Nội )

Bánh Xưa ( Hà Nội )
Cung cấp Bánh khảo - bánh in huế truyền thống / 0965111991